Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


PLASTYKA NIEZALEŻNA  1976–1989

Kultura w okowach realnego socjalizmu

Cechą charakterystyczną w historii sztuki – przynajmniej w kontekście europejskim – było stopniowe wyzwalanie się jej spod wpływu dwóch potężnych mecenatów: kościoła i dworu. Powstać w ten sposób miała sztuka wolna od wszelkiego pozaartystycznego przesłania. Obrazowało to hasło autorstwa Wiktora Cousina (1818): L’art pour l’art (w przekładzie na język polski: sztuka dla sztuki lub sztuka jest celem sama w sobie). Formuła ta oznaczała ideę „sztuki czystej", spełniającej tylko funkcje estetyczne i według takich kryteriów ocenianej, pozbawionej funkcji pozaartystycznych: społecznych, religijnych, politycznych i wychowawczych. Pojmowanie sztuki – wedle której artysta winien być wolny i niezależny od społecznych uwarunkowań – rozwijane przez filozofów, pisarzy i teoretyków sztuki rozpowszechniło się w dobie modernizmu w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku.

Jednakże rzeczywistość społeczna XX-wiecznych systemów totalitarnych podważyła modernistyczną koncepcję sztuki i wynikającą stąd społeczną rolę artysty. W krajach totalitarnych cała kultura, w tym i sztuki plastyczne, została pozbawiona autonomii i wprzęgnięta do umacniania legitymizacji politycznej systemów faszystowskich i komunistycznych. Zwycięstwo Związku Sowieckiego odniesione nad Niemcami w II wojnie światowej doprowadziło do wprowadzenia totalitarnego komunizmu na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce, pod koniec lat 40. i na początku lat 50., władza komunistyczna narzucała wzorce uprawiania twórczości we wszystkich dziedzinach kultury. W sferze sztuk plastycznych władze polityczne zapowiedziały wprowadzenie realizmu socjalistycznego podczas konferencji plastyków i architektów w Nieborowie, która odbyła się w dniach 12-13 lutego 1949 roku; brał w niej udział minister Włodzimierz Sokorski. Postulat „sztuki związanej z partią i jej walką, przenikniętej jej ideologią” sformułowano ostatecznie podczas IV Zjazdu Delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków, który odbył się w Katowicach w dniach od 27 do 29 czerwca 1949.

Pojęcie „plastyki niezależnej” jako części „kultury niezależnej” ma zatem wyraźnie zrelatywizowany charakter. Oznacza bowiem niezależność artystów wobec kanonów uprawiania sztuki, prezentowanych w niej treści i państwowej organizacji życia artystycznego. W warunkach realnego socjalizmu artysta plastyk przestał uprawiać wolny zawód, stając się pracownikiem jednej z wielu państwowych instytucji życia artystycznego, musiał być zrzeszony w odpowiednim stowarzyszeniu twórczym kontrolowanym przez władze administracyjne, partyjne i policyjne oraz wystawiać swoje prace w państwowych galeriach i wystawach; również kontakty zagraniczne artystów były reglamentowane przez władze. Spod tak nałożonego gorsetu ograniczeń sztuki plastyczne w Polsce wyzwalały się stopniowo, już od końca stalinizmu. Wystawa, prezentowana w ramach Roku Kultury Niezależnej, przedstawia kulminację tego procesu przypadającą, w sferze sztuk wizualnych, na lata 1980-1989 kiedy ukształtował się niezależny od władzy obieg artystyczny, a artyści podejmowali w swojej twórczości treści dotychczas zakazane przez cenzurę.

Krzysztof Brzechczyn (BEP IPN Poznań)

{MENU}

Plakat Solidarności

Zachodzące po Sierpniu 1980 przemiany społeczne w Polsce i związane z tym oczekiwania i nadzieje znalazły swój wyraz w sztukach plastycznych, w tym chyba najbardziej w sztuce plakatu. W historii plakatów Solidarności wyróżnić można trzy okresy: od września 1980 do 13 grudnia 1981, od 13 grudnia 1981 do wiosny 1989, od wiosny do czerwca 1989.

W pierwszym okresie plakat najbardziej skutecznie upowszechniał ideały, wartości i cele Solidarności. Mówił o godności, demokracji, wolności, prawdzie i sprawiedliwości. Wyrażał sprzeciw przeciw represji i przemocy. Przypominał o narodowej przeszłości i faktach historycznych ukrywanych przez komunistyczną władzę. W tym okresie różne struktury i agendy Związku wydały ponad sto plakatów. Plakat solidarności spełniał również funkcję informacyjną – towarzyszył Związkowi w walce o legalizację, dokumentował jego działalność, mówił o istotnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Ikonografia większości plakatów wykorzystywała istniejące w świadomości społeczeństwa znaki i symbole tkwiące w tradycji narodowej i chrześcijańskiej. Częstym motywem solidarnościowego plakatu był powrót do prawdziwych znaczeń słów zakłamanych przez komunistyczną propagandę.

Powstanie Solidarności sprzyjało narodzinom różnych niezależnych inicjatyw artystycznych. Jedną z nich było rozpisanie ogólnopolskiego konkursu na plakat NSZZ „Solidarność”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w listopadzie 1981 roku. I nagrodę otrzymał Jan Bokiewicz z Warszawy, II nagrodę – Małgorzata Śliwińska z Warszawy i Iwona Górska z Katowic, III nagrodę – Krzysztof Łada z Warszawy i Wojciech Kwaśniewski z Krakowa; wyróżnieni zostali: Stanisław Porada (Warszawa), Mariusz Biegaj (Kraków), Wiesław Wałkuski (Warszawa), Michał Piekarski i Jacek Giluń (Warszawa), Marek Wajda (Warszawa).
 

Wybierz Strony

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom