Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


PLASTYKA NIEZALEŻNA  1976–1989

Kultura w okowach realnego socjalizmu

Cechą charakterystyczną w historii sztuki – przynajmniej w kontekście europejskim – było stopniowe wyzwalanie się jej spod wpływu dwóch potężnych mecenatów: kościoła i dworu. Powstać w ten sposób miała sztuka wolna od wszelkiego pozaartystycznego przesłania. Obrazowało to hasło autorstwa Wiktora Cousina (1818): L’art pour l’art (w przekładzie na język polski: sztuka dla sztuki lub sztuka jest celem sama w sobie). Formuła ta oznaczała ideę „sztuki czystej", spełniającej tylko funkcje estetyczne i według takich kryteriów ocenianej, pozbawionej funkcji pozaartystycznych: społecznych, religijnych, politycznych i wychowawczych. Pojmowanie sztuki – wedle której artysta winien być wolny i niezależny od społecznych uwarunkowań – rozwijane przez filozofów, pisarzy i teoretyków sztuki rozpowszechniło się w dobie modernizmu w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku.

Jednakże rzeczywistość społeczna XX-wiecznych systemów totalitarnych podważyła modernistyczną koncepcję sztuki i wynikającą stąd społeczną rolę artysty. W krajach totalitarnych cała kultura, w tym i sztuki plastyczne, została pozbawiona autonomii i wprzęgnięta do umacniania legitymizacji politycznej systemów faszystowskich i komunistycznych. Zwycięstwo Związku Sowieckiego odniesione nad Niemcami w II wojnie światowej doprowadziło do wprowadzenia totalitarnego komunizmu na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce, pod koniec lat 40. i na początku lat 50., władza komunistyczna narzucała wzorce uprawiania twórczości we wszystkich dziedzinach kultury. W sferze sztuk plastycznych władze polityczne zapowiedziały wprowadzenie realizmu socjalistycznego podczas konferencji plastyków i architektów w Nieborowie, która odbyła się w dniach 12-13 lutego 1949 roku; brał w niej udział minister Włodzimierz Sokorski. Postulat „sztuki związanej z partią i jej walką, przenikniętej jej ideologią” sformułowano ostatecznie podczas IV Zjazdu Delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków, który odbył się w Katowicach w dniach od 27 do 29 czerwca 1949.

Pojęcie „plastyki niezależnej” jako części „kultury niezależnej” ma zatem wyraźnie zrelatywizowany charakter. Oznacza bowiem niezależność artystów wobec kanonów uprawiania sztuki, prezentowanych w niej treści i państwowej organizacji życia artystycznego. W warunkach realnego socjalizmu artysta plastyk przestał uprawiać wolny zawód, stając się pracownikiem jednej z wielu państwowych instytucji życia artystycznego, musiał być zrzeszony w odpowiednim stowarzyszeniu twórczym kontrolowanym przez władze administracyjne, partyjne i policyjne oraz wystawiać swoje prace w państwowych galeriach i wystawach; również kontakty zagraniczne artystów były reglamentowane przez władze. Spod tak nałożonego gorsetu ograniczeń sztuki plastyczne w Polsce wyzwalały się stopniowo, już od końca stalinizmu. Wystawa, prezentowana w ramach Roku Kultury Niezależnej, przedstawia kulminację tego procesu przypadającą, w sferze sztuk wizualnych, na lata 1980-1989 kiedy ukształtował się niezależny od władzy obieg artystyczny, a artyści podejmowali w swojej twórczości treści dotychczas zakazane przez cenzurę.

Krzysztof Brzechczyn (BEP IPN Poznań)

{MENU}

Motywy sztuki niezależnej

Motywy wyłącznie religijne w sztuce niezależnej dekady lat 80. pojawiały się stosunkowo rzadko. Jeżeli występowały, to przejawiały się w postaci akcentów pasyjnych: drogi krzyżowej, piety, ukrzyżowania oraz maryjnych – oblicza lub zarysu ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, rzadziej tematów biblijnych, takich jak wieża Babel, arka Noego, wygnanie z Raju i Apokalipsa.

Przeważało za to łączenie – w duchu polskich XIX-wiecznych meta-narracji – uniwersalnych motywów religijnych z patriotycznymi. Analogie pomiędzy okresem niewoli narodowej a reżimem stanu wojennego nabierały zatem jednoznacznej wymowy politycznej. Większość przedstawień maryjnych posiadało akcenty patriotyczne: cięcia na obliczu Matki Boskiej Częstochowskiej były biało-czerwone, tłem była polska flaga lub typowo polski krajobraz, dzieciątko z ikony trzymało palce w kształcie litery V, taki sam gest pokazywał zmarły Chrystus leżący na kolanach opłakującej go Maryi. Hasła towarzyszące tym przedstawieniom była zwykle pisane „solidarycą”.

Z kolei ikonografia stricte patriotyczno-polityczna była zwykle uproszczona, bazująca na jednoznacznych skojarzeniach: kajdany, kraty, druk kolczasty, zakrwawione płótna, czarna przepaska na oczach, dzielony na części chleb, cela więzienna, kontrast barwy czerwonej i bieli, oraz orła białego i czarnej wrony. Wykorzystywano elementy codzienności stanu wojennego: odbiorniki telewizyjne, gazety, kartki żywnościowe.
Powrót – na tak wielką skalę – sztuki do Kościoła w Polsce lat 80. był zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Nic dziwnego, że temu spotkaniu obu stron, i artystów, i ludzi Kościoła towarzyszyły napięcia i ujawniała się rozbieżność celów. Ze strony artystów formułowano obawy przed redukcją ich twórczości do zaledwie „sztuki przykościelnej”, czy utratą autonomii i stania się częścią religijnego obrzędu. Ze strony kościelnej nieufnie odnoszono się do prezentacji na terenie kościołów dzieł sztuki, których motywy (np. eksponowanie nagości ludzkiego ciała) wydawały się być niezgodne z jego duszpasterską misją oraz sakralnym charakterem świątyń.
 

Wybierz Strony

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom